Yoga Instructor

Location Cardiff
Discipline: Leisure and Fitness
Job type: Flexible
Salary: £28.05
Contact name: Lawrence Cox

Job ref: 191769

GLL is looking for Yoga Instructors to work at Western Leisure Centre. If you have the passion, skills and ambition to join us as a Yoga Class Instructor, there’s never been a more exciting time to join us. This is more than a Yoga Class Instructor job, it's a career.

 

Yoga classes are delivered to the whole community within the centres. A Yoga Instructor applying for this role will understand that this role is more than just an instructing position, it is the ability to empower change within customer lifestyles. The Yoga instructor has the skill to raise the customers spirits and support them in achieving the best that they can out of attending the class. Through experience and leading by example the Mind and Body Instructor will assist customers in their own development with the class 

 

What you’ll do:

 • The ability to deliver a safe and effective class
 • Consistently perform a fun, enthusiastic, high quality class  
 • Adapt, progress and regress where required for all ages and levels
 • Inspire all customers, through class delivery and the transferring of energy and motivation
 • Ensure all customer expectations are exceeded

 As a leader within the leisure industry we can also offer scope to progress your career, and job variety like nowhere else.

 

What you need:

 • Yoga Level 3 (Minimum of 200hrs)
 • Strong communication skills
 • A real focus on customer service.
 • Commitment and enthusiasm
 • Knowledge of health and safety
 • Be a great team player

 As a charitable social enterprise owned by its staff GLL has a great range of benefits for its employees:

 • A Values driven organisation

 • Learning & development to support career development

 • Good Pension schemes

 • Discounted gym membership for you and your partner.

 • Access to an extensive range of free and funded CPD training to develop and enhance your career

 • Industry leading rates of pay

 • Opportunity to join the GLL Society and have a say in how we are run plus associated social events

 • Exclusive discounts on our villas in Portugal

 • Exclusive discounts on our Ski chalets in Bulgaria

 • Health assurance

 • Career pathways, professional development are just the start. To ensure you stay at the top of your game, we provide training with practical and theory elements too.

 • Discounts across thousands of retailers (GLL Extras)

 • 25% off Red Letter Days

 • 25% off Buy A Gift

 • 20% off GLL spa experience treatments and associated products.

 • Ride to work scheme

 • Free eye tests and discounted glasses

 About GLL:

As the UK’s largest leisure operator and charitable social enterprise, we offer a range of careers for everyone in our local communities. We manage over 400 facilities across England, Wales and Northern Ireland, including public sport and leisure centres, elite sporting venues, libraries and children’s centres.

Our people are from the communities we serve and help us make real changes in their local area.

One of our core values is ‘More than a Job’, because working with us opens up a wide range of possibilities and opportunities for you, starting with how you work with us. To make sure we’re having a positive impact on our people, we also offer some flexible and part-time working options so you can make sure your new job works for you. Subject to vacancies, whether you are after a contractual commitment and a regular work schedule or the freedom of flexible hours, you may be able to choose an arrangement that works best for you and play your part in improving the health and wellbeing of your community.

We offer two different types of work arrangements:

 • A permanent employment contract - part time and full time
 • A flexible worker engagement by joining our flexible worker pool

 If you are looking for a regular number of hours that you can work, and are flexible to meet the needs of a 7 day a week service, then a full-time or part-time permanent contract might be the right choice for you.

So whether your ambitions lie in sport and leisure, events & catering, health & beauty, corporate support or working with children, you’ll be able to find your ideal new job at GLL.

Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are Investors in People Silver Award employer.

However you choose to work with us, you can be sure that you will be a valued member of our team, working with great colleagues, and making a real difference to people’s lives.

We are an inclusive employer. We seek and welcome diversity in our teams.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

 

*

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwyr Ioga i weithio yn Canolfan Hamdden y Gorllewin. Os oes gennych chi’r talent a’r uchelgais i ymuno â ni yn y rÿl Hyfforddwr Dosbarthiadau Ioga, ni fu erioed adeg well i ymuno â ni.  Mae hon yn fwy na swydd Hyfforddwr Dosbarth Ioga; gyrfa yw hi.  

  Mae dosbarthiadau ioga yn cael eu cynnig i'r gymuned gyfan yn y canolfannau.  Bydd Hyfforddwr Ioga sy'n ymgeisio am y rÿl hon yn deall bod y rÿl hon yn fwy na swydd hyfforddi yn unig; byddwch chi’n creu newid mewn ffordd o fyw ein cwsmeriaid.  Mae gan hyfforddwr ioga’r sgiliau i godi ysbryd y cwsmeriaid a'u helpu i gyflawni cymaint â phosibl drwy’r ddod i’r dosbarth.  Trwy brofiad ac arwain drwy esiampl bydd yr Hyfforddwr Meddwl a Chorff yn cynorthwyo cwsmeriaid gyda’u datblygiad eu hunain yn y dosbarth.  

 

Yr hyn y byddwch yn ei wneud: 

 • Y gallu i ddarparu dosbarth diogel ac effeithiol  

 • Cyflwyno dosbarth mewn ffordd hwyl a brwdfrydig ac i safon uchel yn gyson.    

 • Addasu, symud cam ymlaen, a mynd cam yn ÿl pan fo angen i bob oed a gallu.  

 • Ysbrydoli pob cwsmer wrth gyflwyno’r dosbarth gan drosglwyddo egni a chymhelliant 

 • Rhagori ar holl ddisgwyliadau ein cwsmeriaid 

 Fel arweinydd yn y diwydiant hamdden gallwn hefyd gynnig lle i symud ymlaen â'ch gyrfa, ac amrywiaeth o swyddi fel unman arall. 

 Beth sydd ei angen arnoch: 

 • Ioga Lefel 3 (o leiaf 200 awr)  

 • Sgiliau cyfathrebu cryf 

 • Ffocws go iawn ar wasanaeth cwsmeriaid. 

 • Ymrwymiad a brwdfrydedd 

 • Gwybodaeth am iechyd a diogelwch 

 • Bod yn chwaraewr tîm gwych 

  Fel menter gymdeithasol elusennol sy'n eiddo i'w staff, mae GLL yn cynnig ystod eang o fuddion i'w weithwyr:  

 • Sefydliad â gwerthoedd yn ei lywio  

 • Dysgu a datblygu i gefnogi datblygiad gyrfaol 

 • Cynlluniau pensiwn da 

 • Aelodaeth campfa â gostyngiad i chi a'ch partner. 

 • Mynediad at ystod eang o hyfforddiant Datblygu Proffesiynol Parhaus am ddim ac wedi'i ariannu i ddatblygu a gwella eich gyrfa 

 • Cyfraddau tâl sy’n arwain yn y diwydiant 

 • Cyfle i ymuno â Chymdeithas GLL a chael rhoi mewnbwn ynghylch sut rydym yn cynnal ein busnes a digwyddiadau cymdeithasol cysylltiedig   

 • Gostyngiadau unigryw ar ein filâu ym Mhortiwgal 

 • Gostyngiadau unigryw ar ein chalets sgïo ym Mwlgaria 

 • Sicrwydd iechyd 

 • Llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol ac megis dechrau yw hyn. Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod ar eich gorau, byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi gydag elfennau ymarferol a theori. 

 • Gostyngiadau ar draws miloedd o fanwerthwyr (GLL Extras) 

 • Gostyngiad o 25% oddi ar Ddiwrnodau Llythyr Coch 

 • Gostyngiad o 25% oddi ar Brynu Rhodd 

 • Gostyngiad o 20% oddi ar driniaethau profiad sba GLL a chynhyrchion cysylltiedig. 

 • Cynllun beicio i'r gwaith 

 • Profion llygaid am ddim a sbectol am bris gostyngol 

Ynglŷn â GLL: 

Fel gweithredwr hamdden mwyaf y DU a menter gymdeithasol elusennol, rydym yn cynnig amrywiaeth o yrfaoedd i bawb yn ein cymunedau lleol. Rydym yn rheoli dros 400 o gyfleusterau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys canolfannau chwaraeon cyhoeddus a hamdden, lleoliadau chwaraeon elitaidd, llyfrgelloedd a chanolfannau plant. 

Mae ein pobl o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac yn ein helpu i wneud newidiadau go iawn yn eu hardal leol. 

Un o'n gwerthoedd craidd yw 'Mwy na Swydd', oherwydd mae gweithio gyda ni yn agor ystod eang o bosibiliadau a chyfleoedd i chi, gan ddechrau gyda’r ffordd yr ydych yn gweithio gyda ni. Er mwyn sicrhau ein bod yn cael effaith gadarnhaol ar ein pobl, rydym hefyd yn cynnig rhai opsiynau gweithio hyblyg a rhan amser fel y gallwch sicrhau bod eich swydd newydd yn gweithio i chi.  Yn amodol ar swyddi gwag, p'un ag ydych ar ÿl ymrwymiad cytundebol ac amserlen waith reolaidd neu ryddid oriau hyblyg, efallai y gallwch ddewis trefniant sy'n gweithio orau i chi a chwarae eich rhan yn gwella iechyd a lles eich cymuned.  

Rydym yn cynnig dau fath gwahanol o drefniadau gwaith:  

 • Contract cyflogaeth parhaol - rhan amser a llawn amser  

 • Ymgysylltiad gweithwyr hyblyg drwy ymuno â'n cronfa gweithwyr hyblyg 

  Os ydych yn chwilio am nifer rheolaidd o oriau y gallwch eu gweithio, a'ch bod yn hyblyg i ddiwallu anghenion gwasanaeth 7 diwrnod yr wythnos, yna efallai mai contract parhaol llawn amser neu ran amser yw'r dewis iawn i chi. 

Felly p'un a yw eich uchelgeisiau ym maes chwaraeon a hamdden, digwyddiadau ac arlwyo, iechyd a harddwch, cymorth corfforaethol neu weithio gyda phlant, byddwch yn gallu dod o hyd i'ch swydd newydd ddelfrydol yn GLL. 

Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, ein projectau a’n pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl. 

Sut bynnag y byddwch yn dewis gweithio gyda ni, gallwch fod yn sicr y byddwch yn aelod gwerthfawr o'n tîm, yn gweithio gyda chydweithwyr gwych, ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.  

Rydym yn gyflogwr cynhwysol. Rydym yn ceisio ac yn croesawu amrywiaeth yn ein timau. 

Mae’r cyfraddau cyflog i gyd yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad. 

 

*