Martial Arts Coach

Location Cardiff
Discipline: Leisure and Fitness
Job type: Flexible
Salary: £12.62
Contact name: Anthony Hayes

Job ref: 190645

GLL are looking for a Martial Arts Coach to work at Maindy Centre.  Aligning with our mission to get more people, more active, more of the time, our martial arts coaches have a passion for sport and fitness will inspire others at whatever level they’re at. You will coach with passion and enthusiasm and your martial arts qualifications will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

 

Your UKCC level 2 or above qualifications will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

 

What you need:

 • A can-do attitude
 • A real focus on customer service.
 • Passion and personality
 • Knowledge of health and safety
 • Be a great team player
 • KCC level 2 or above qualification

 

As a charitable social enterprise owned by its staff GLL has a great range of benefits for its employees:

 • A Values driven organisation
 • Learning & development to support career development
 • Good Pension schemes
 • Discounted gym membership for you and your partner.
 • Industry leading rates of pay
 • opportunity to join the GLL Society and have a say in how we are run plus associated social events
 • Exclusive discounts on our villas in Portugal
 • Exclusive discounts on our Ski chalets in Bulgaria
 • Health assurance
 • Career pathways, professional development are just the start. To ensure you stay at the top of your game, we provide training with practical and theory elements too.
 • Discounts across thousands of retailers (GLL Extras)
 • 25% off Red Letter Days
 • 25% off Buy A Gift
 • 20% off GLL spa experience treatments and associated products.
 • Ride to work scheme
 • Free eye tests and discounted glasses

 

About GLL:

As the UK’s largest leisure operator and charitable social enterprise, we offer a range of careers for everyone in our local communities. We manage over 400 facilities across England, Wales and Northern Ireland, including public sport and leisure centres, elite sporting venues, libraries and children’s centres.

 

Our people are from the communities we serve and help us make real changes in their local area.

 

One of our core values is ‘More than a Job’, because working with us opens up a wide range of possibilities and opportunities for you, starting with how you work with us. To make sure we’re having a positive impact on our people, we also offer some flexible and part-time working options so you can make sure your new job works for you. Subject to vacancies, whether you are after a contractual commitment and a regular work schedule or the freedom of flexible hours, you may be able to choose an arrangement that works best for you and play your part in improving the health and wellbeing of your community.

 

We offer two different types of work arrangements:

 • A permanent employment contract - part time and full time
 • A flexible worker engagement by joining our flexible worker pool

 

If you are looking for a regular number of hours that you can work, and are flexible to meet the needs of a 7 day a week service, then a full-time or part-time permanent contract might be the right choice for you.

 

So whether your ambitions lie in sport and leisure, events & catering, health & beauty, corporate support or working with children, you’ll be able to find your ideal new job at GLL.

 

Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are Investors in People Silver Award employer.

 

However you choose to work with us, you can be sure that you will be a valued member of our team, working with great colleagues, and making a real difference to people’s lives.

 

We are an inclusive employer. We seek and welcome diversity in our teams.

 

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

 

 

*

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwr Crefft Ymladd i weithio yn Hyb STAR.  I gyd-fynd â’n hymgais i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif, a hynny’n amlach, mae ein hyfforddwyr crefft ymladd yn angerddol am eu camp a ffitrwydd a byddant yn ysbrydoli eraill, ar ba bynnag lefel. Byddwch yn hyfforddi ag angerdd a brwdfrydedd, a bydd eich cymwysterau crefft ymladd yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol. 

 

Bydd eich cymwysterau UKCC lefel 2 neu uwch yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol. 

 

Beth sydd ei angen arnoch: 

 • Agwedd gadarnhaol 

 • Ffocws go iawn ar wasanaeth cwsmeriaid 

 • Brwdfrydedd a phersonoliaeth 

 • Gwybodaeth am iechyd a diogelwch 

 • Bod yn chwaraewr tîm gwych 

 • KCC Lefel 2 neu gymhwyster uwch 

 

Fel menter gymdeithasol elusennol sy'n eiddo i'w staff, mae GLL yn cynnig ystod eang o fuddion i'w weithwyr:  

 • Sefydliad â gwerthoedd yn ei lywio  

 • Dysgu a datblygu i gefnogi datblygiad gyrfaol 

 • Cynlluniau pensiwn da 

 • Gostyngiad ar aelodaeth campfa i chi a'ch partner. 

 • Cyfraddau tâl sy’n arwain y diwydiant 

 • Cyfle i ymuno â Chymdeithas GLL a rhoi mewnbwn ynghylch sut rydym yn cynnal ein busnes a digwyddiadau cymdeithasol cysylltiedig  

 • Gostyngiadau unigryw ar ein filas ym Mhortiwgal 

 • Gostyngiadau unigryw ar ein chalets sgïo ym Mwlgaria 

 • Sicrwydd iechyd 

 • Llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol - megis dechrau yw hyn. Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod ar eich gorau, byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi gydag elfennau ymarferol a theori. 

 • Gostyngiadau ar draws miloedd o fanwerthwyr (GLL Extras) 

 • Gostyngiad o 25% gyda Red Letter Days 

 • Gostyngiad o 25% gyda Buy a Gift 

 • Gostyngiad o 20% oddi ar driniaethau profiad sba GLL a chynhyrchion cysylltiedig. 

 • Cynllun beicio i'r gwaith 

 • Profion llygaid am ddim a sbectol am bris gostyngol 

Ynglŷn â GLL: 

Fel gweithredwr hamdden mwyaf y DU a menter gymdeithasol elusennol, rydym yn cynnig amrywiaeth o yrfaoedd i bawb yn ein cymunedau lleol. Rydym yn rheoli dros 400 o gyfleusterau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys canolfannau chwaraeon cyhoeddus a hamdden, lleoliadau chwaraeon elitaidd, llyfrgelloedd a chanolfannau plant. 

 

Mae ein pobl o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac yn ein helpu i wneud newidiadau go iawn yn eu hardal leol. 

 

Un o'n gwerthoedd craidd yw 'Mwy na Swydd', oherwydd mae gweithio gyda ni yn agor ystod eang o bosibiliadau a chyfleoedd i chi, gan ddechrau gyda’r ffordd yr ydych yn gweithio gyda ni. Er mwyn sicrhau ein bod yn cael effaith gadarnhaol ar ein pobl, rydym hefyd yn cynnig rhai opsiynau gweithio hyblyg a rhan-amser fel y gallwch sicrhau bod eich swydd newydd yn gweithio i chi.  Yn amodol ar swyddi gwag, p'un ai a ydych yn chwilio am ymrwymiad cytundebol ac amserlen waith reolaidd neu ryddid oriau hyblyg, mae’n bosibl y gallwch ddewis trefniant sy'n gweithio orau i chi a chwarae eich rhan yn gwella iechyd a lles eich cymuned.  

 

Rydym yn cynnig dau fath gwahanol o drefniadau gwaith:  

 • Contract cyflogaeth parhaol - rhan-amser a llawn-amser  

 • Ymgysylltiad gweithwyr hyblyg drwy ymuno â'n cronfa gweithwyr hyblyg 

 

Os ydych yn chwilio am nifer rheolaidd o oriau y gallwch eu gweithio, a'ch bod yn hyblyg i ddiwallu anghenion gwasanaeth 7 diwrnod yr wythnos, yna efallai mai contract parhaol llawn-amser neu ran-amser yw'r dewis iawn i chi. 

 

Felly p'un a yw eich uchelgeisiau ym maes chwaraeon a hamdden, digwyddiadau ac arlwyo, iechyd a harddwch, cymorth corfforaethol neu weithio gyda phlant, gallwch ddod o hyd i'ch swydd newydd ddelfrydol yn GLL. 

 

Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, ein projectau a’n pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl. 

Sut bynnag y byddwch yn dewis gweithio gyda ni, gallwch fod yn sicr y byddwch yn aelod gwerthfawr o'n tîm, yn gweithio gyda chydweithwyr gwych, ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.  

 

Rydym yn gyflogwr cynhwysol. Rydym yn ceisio ac yn croesawu amrywiaeth yn ein timau. 

Mae’r cyfraddau cyflog i gyd yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.  

*