Lifeguard

Location Cardiff
Discipline: Leisure and Fitness
Job type: Flexible
Salary: £12.00
Contact name: Mark Henders

Job ref: 190145

GLL is looking for a Lifeguard to work at Llanishen Leisure Centre. If you have the skills and ambition to join us as a Lifeguard, there's never been a more exciting time to join us. This is more than a Lifeguard job, it's a career.

 

A Lifeguards job can't be underestimated, and neither can the responsibility that comes with this vital lifeguarding role if you're calm under pressure, highly responsible and natural with people from all walks of life, this is your chance to develop as a Lifeguard.

 

As a Lifeguard your passion for swimming and love of great customer service will shine through when supervising our customers in the pool, as well as supporting the team in keeping our centres clean and tidy.

 

What you need:

 • A can-do attitude
 • A real focus on customer service.
 • Passion and personality
 • Knowledge of health and safety
 • Be a great team player
 • Ideally, you'll have your National Pool Lifeguard Qualification (NPLQ) with up to date NPLQ training records and if not the NPLQ training can be provided subject to passing a swim test.

 

What you’ll do:

 • You will experience regular pool rotations
 • Supervising and cleaning the pool area
 • Setting up equipment
 • Deliver first-class customer service
 • Deal with customer queries
 • When not poolside you will be a key support to your team on a daily basis from preparing Studios, Gyms or Sports Halls for various activities to the general cleaning and upkeep of the centre.

 As a charitable social enterprise owned by its staff GLL has a great range of benefits for its employees:

 • A Values driven organisation
 • Learning & development to support career development
 • Good Pension schemes
 • Discounted gym membership for you and your partner
 • Industry leading rates of pay
 • opportunity to join the GLL Society and have a say in how we are run plus associated social events
 • Exclusive discounts on our villas in Portugal
 • Exclusive discounts on our Ski chalets in Bulgaria
 • Health assurance
 • Career pathways, professional development are just the start. To ensure you stay at the top of your game, we provide training with practical and theory elements too.
 • Discounts across thousands of retailers (GLL Extras)
 • 25% off Red Letter Days
 • 25% off Buy A Gift
 • 20% off GLL spa experience treatments and associated products.
 • Ride to work scheme
 • Free eye tests and discounted glasses

 

About GLL:

As the UK’s largest leisure operator and charitable social enterprise, we offer a range of careers for everyone in our local communities. We manage over 400 facilities across England, Wales and Northern Ireland, including public sport and leisure centres, elite sporting venues, libraries and children’s centres.

 

Our people are from the communities we serve and help us make real changes in their local area.

 

One of our core values is ‘More than a Job’, because working with us opens up a wide range of possibilities and opportunities for you, starting with how you work with us. To make sure we’re having a positive impact on our people, we also offer some flexible and part-time working options so you can make sure your new job works for you. Subject to vacancies, whether you are after a contractual commitment and a regular work schedule or the freedom of flexible hours, you may be able to choose an arrangement that works best for you and play your part in improving the health and wellbeing of your community.

 

We offer two different types of work arrangements:

 • A permanent employment contract - part time and full time
 • A flexible worker engagement by joining our flexible worker pool

 

If you are looking for a regular number of hours that you can work, and are flexible to meet the needs of a 7 day a week service, then a full-time or part-time permanent contract might be the right choice for you.

 

So whether your ambitions lie in sport and leisure, events & catering, health & beauty, corporate support or working with children, you’ll be able to find your ideal new job at GLL.

 

Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are Investors in People Silver Award employer.

 

However you choose to work with us, you can be sure that you will be a valued member of our team, working with great colleagues, and making a real difference to people’s lives.

 

******

Achubwr bywyd 

Mae GLL yn chwilio am Achubwyr bywyd i weithio yn Canolfan Hamdden Llanisien. Os yw’r dalent a’r uchelgais gennych i ymuno â ni fel Achubwr Bywyd, ni fu adeg mwy cyffrous na nawr i ymuno â ni. Mae’n fwy na swydd fel Achubwr Bywyd, mae’n yrfa.  

 

Ni allwch danbrisio swydd yr Achubwr bywyd, nac y cyfrifoldeb sy'n dod gyda’r rÿl achub bywyd hanfodol hon. Os ydych yn cadw’ch pen dan bwysau, yn hynod gyfrifol ac yn naturiol gyda phobl o bob cefndir, dyma'ch cyfle i ddatblygu fel Achubwr bywyd. 

 

Fel Achubwr bywyd bydd eich angerdd am nofio a gwasanaeth cwsmeriaid gwych yn disgleirio wrth oruchwylio ein cwsmeriaid yn y pwll, yn ogystal â chefnogi'r tîm i gadw ein canolfannau yn lân a thaclus. 

 

Beth sydd ei angen: 

 • Agwedd 'gallu gwneud’  

 • Ffocws go iawn ar wasanaeth cwsmeriaid.  

 • Angerdd a phersonoliaeth 

 • Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch  

 • Chwaraewr tîm gwych 

 • Yn ddelfrydol, bydd gennych eich Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ) gyda chofnodion hyfforddiant NPLQ cyfredol, ac os nad oes, gallwn ddarparu hyfforddiant NPLQ yn amodol ar basio prawf nofio. 

 

Beth byddwch chi’n ei wneud:  

 • Byddwch yn profi rota pyllau rheolaidd 

 • Goruchwylio a glanhau ardal y pwll 

 • Gosod offer   

 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf 

 • Delio ag ymholiadau cwsmeriaid 

 • Pan na fyddwch wrth y pwll byddwch yn gymorth allweddol i'ch tîm yn ddyddiol o baratoi Stiwdios, Campfeydd neu Neuaddau Chwaraeon ar gyfer gweithgareddau amrywiol i lanhau a chynnal a chadw'r ganolfan yn gyffredinol. 

 

Fel arweinydd yn y diwydiant hamdden gallwn hefyd gynnig lle i symud ymlaen â'ch gyrfa, ac amrywiaeth o swyddi fel unman arall. 

 

Yn gyfnewid am hyn, fe gewch: 

 • Cyfraddau tâl sy’n arwain yn y diwydiant 

 • Aelodaeth am bris is yn ein canolfannau hamdden 

 • Gostyngiadau ar draws miloedd o fanwerthwyr (GLL Extras) 

 • Cynllun pensiwn gwych 

 • Gostyngiad 25% oddi ar Ddiwrnodau Llythyr Coch 

 • Gostyngiad 25% oddi ar Brynu Rhodd 

 • Gostyngiad 20% oddi ar driniaethau profiad sba GLL a chynhyrchion cysylltiedig. 

 • Cynllun beicio i'r gwaith 

 • Profion llygaid am ddim a sbectol pris gostyngol 

 • Cyfle i ymuno â Chymdeithas GLL a chael rhoi mewnbwn ynghylch sut rydym yn cynnal ein busnes a digwyddiadau cymdeithasol cysylltiedig. 

 • Disgowntiau unigryw ar ein filâu ym Mhortiwgal 

 • Disgowntiau unigryw ar ein chalets sgïo ym Mwlgaria 

 • Sicrwydd iechyd 

 • Llwybrau gyrfa, datblygiad proffesiynol yw'r cychwyn yn unig. Er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i fod ar eich gorau, byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi gydag elfennau ymarferol a theori. 

 

Ynglŷn â GLL: 

Fel gweithredwr hamdden mwyaf y DU a menter gymdeithasol elusennol, rydym yn cynnig amrywiaeth o yrfaoedd i bawb yn ein cymunedau lleol. Rydym yn rheoli dros 400 o gyfleusterau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys canolfannau chwaraeon cyhoeddus a hamdden, lleoliadau chwaraeon elitaidd, llyfrgelloedd a chanolfannau plant.  

 

Mae ein pobl o'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu ac yn ein helpu i wneud newidiadau go iawn yn eu hardal leol.  

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cael effaith gadarnhaol ar ein pobl, rydym hefyd yn cynnig rhai opsiynau gweithio hyblyg a rhan-amser fel y gallwch sicrhau bod eich swydd newydd yn gweithio i chi. 

 

Felly p'un a yw eich uchelgeisiau ym maes chwaraeon a hamdden, digwyddiadau ac arlwyo, iechyd a harddwch, cymorth corfforaethol neu weithio gyda phlant, byddwch yn gallu dod o hyd i'ch swydd newydd ddelfrydol yn GLL. 

 

Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, ein projectau a’n pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl. 

 

Rydym yn gyflogwr cynhwysol. Rydym yn ceisio ac yn croesawu amrywiaeth yn ein timau. 

 

Mae’r cyfraddau cyflog i gyd yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.